Select Language

تجهیزات اندازه گیری فشار

تجهیزات گیج فشار گروه دریافرین ایرانیان

انواع تجهیزات اندازه گیری سطح:

گیج فشار، تجهیزی برای اندازه گیری وضعیت یک سیال (مایع یا گاز) که با نیرویی که سیال در حالت سکون بر واحد سطح وارد می کند، مشخص می شود، مانند: پوند بر اینچ مربع یا نیوتن بر سانتی متر مربع.
ترانسمیتر فشار دیفرانسیل الکتریکی
با DPT الکترونیکی ما یک راه حل برتر ابسولوت با مقادیر برجسته برای اندازه گیری سطح در مخازن تحت فشار و خلاء ارائه می دهیم.
دانلود کاتالوگ
 ترانسمیتر فشار
ترانسمیتر فشار دستگاهی است که قادر به اندازه گیری فشار اعمالی است. فرستنده، فشار فیزیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند.
دانلود کاتالوگ