Select Language

محصولات

محصولات گروه دریافرین ایرانیان

نمای کلی محصولات، لوازم جانبی و نرم افزار

نمای کلی محصولات:

تجهیزات سنسورها برای اندازه گیری سطح و فشار با ادغام سنسورها در سیستم های کنترل فرآیند استفاده می شود.

نرم افزار:

تجزیه و تحلیل نرم افزار برای تحلیل داده ها و نمایش اطلاعات محلی و از راه دور.

لوازم جانبی و قطعات یدکی:

دسترسی آسان به لوازم جانبی و قطعات یدکی.

لوازم جانبی و قطعات یدکی
لوازم جانبی سنسور، قطعات یدکی و مستنداتی مانند: گواهینامه ها / گزارش های تست.
نرم افزار
نرم افزار برای تنظیم تجهیزات میدانی، برای مصور سازی مقادیر اندازه گیری شده و برای نظارت بر موجودی.